Regulamin serwisu sprzedażowego FOTIS

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Serwis sprzedażowy FOTIS działający pod adresem internetowymwww.fotis.pl, zwany dalej „Serwisem”, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez Andrzeja Staniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

STANIEWSKI ANDRZEJ FOTIS z siedzibą w Poznaniu, os. Jagiellońskie 121B, 61-222 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się nadanym mu numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7821087046 oraz numerem statystycznym REGON 630604925, zwanego dalej „Sprzedawcą”. 

2. Sprzedawca udostępnia następujący adres poczty elektronicznej i numer telefonu, przeznaczone do kontaktu z nim: poczta@fotis.pl, nr telefonu 61 877-19-21 (koszt połączenia według taryfy operatora), lub 607 225 601 (koszt połączenia według taryfy operatora),


3. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą. 


4. Adres pod jakim można składać reklamacje: os. Jagiellońskie 121B, 61-222 Poznań.

 

5. Osoby chcące skorzystać z usług Serwisu powinny dysponować sprzętem komputerowym o następujących parametrach: procesor minimum 1,2 GHz, pamięć RAM minimum 1GB, zainstalowana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 17 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 17, Safari lub inna, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies, aktualna wtyczka Adobe Flash w wersji min. 12+ (do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) dla przeglądarki internetowej w celu obsługi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi i korzystania z projektów.

 


II. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów i Produktów


1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu oferuje sprzedaż w sieci Internet towarów i produktów w tym w szczególności zdjęć, kalendarzy, fotoupominków, fotoksiążek, zdjęć w dużym formacie i fototapet jako gotowych, znajdujących się w momencie składania zamówienia w asortymencie Serwisu (zwanych dalej „Towarami”) oraz wykonanych na specjalne zamówienie klienta z użyciem dostarczonych przez niego materiałów (zwanych dalej „Produktami”).


2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Serwisie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: „Klientem”).


3. Aby skorzystać ze wszystkich możliwości Serwisu (w tym przeglądania historii zamówień) należy zarejestrować konto w Serwisie oraz dokonać logowania. Zamówienia można składać także bez uprzedniej rejestracji i logowania. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.fotis.pl. Proces składania zamówienia Produktów polega w szczególności na wyborze przez Klienta rodzaju Produktu oraz załadowaniu we wskazanym miejscu na stronie Serwisu pliku .jpg ze zdjęciem, projektem bądź innym obiektem wizualnym mającym znaleźć się na Produkcie, bądź według którego Produkt ma być wykonany. W przypadku Produktów Klient sam wybiera wskazane na stronie parametry Produktu oraz jego ostateczny kształt w zakresie, w jakim umożliwia to Sprzedawca. Klient może także złożyć zamówienie na Towary (już dostępne w sklepie internetowym). W obu przypadkach zamówienia składane są w Serwisie poprzez użycie przycisku opisanego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Niniejszy regulamin zwany jest dalej „Regulaminem”. 


4. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży).


5. Powiadomienie o jakim mowa w ust. 4 obejmuje informacje o Produkcie lub Towarze objętym zamówieniem, w tym w szczególności jego głównych cechach, jego cenie, wraz z wszelkimi podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt lub Towar objęty zamówieniem. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając jednocześnie Klientowi treść Regulaminu na trwałym nośniku (plik w formacie PDF) i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem informacji o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.


6. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie na cztery sposoby:


a) płatność gotówką lub kartą podczas osobistego odbioru w siedzibie Sprzedawcy              (os. Jagiellońskie 121B, 61-222 Poznań),


b) przelewem, na podany w toku składania zamówienia rachunek bankowy Sprzedawcy,


c) kartą płatniczą lub ePrzelewem (przelewem internetowym) - Płatności ePrzelewem Klient dokonuje za pośrednictwem serwisu Przelewy24 na stronie internetowej banku, który prowadzi rachunek bankowy z możliwością realizacji przelewów internetowych, do korzystania z którego Klient jest uprawiony. Zalety tej formy płatności: łatwe udowodnienie płatności, dobre zabezpieczenie procesu płatności oraz brak konieczności posiadania karty płatniczej akceptowalnej przy płatnościach dokonywanych w sieci Internet; więcej o ePrzelewach można przeczytać na stronie www.przelewy24.pl,

 

7. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia: 


a) w przypadku płatności gotówką lub kartą przy odbiorze - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,


b) w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili autoryzacji transakcji płatniczej. 


8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży, paragon lub faktura wg wyboru zamawiającego.


III. Ceny


1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 


2. Cena lub ceny podane przy Towarze lub Produkcie są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ich wysokość może ulegać zmianie w trakcie procesu zakupowego w zależności od wariantu zamówienia i kolejnych etapów jego specyfikacji dokonywanej przez Klienta. Ostateczna cena zawierającą podatek VAT podawana jest w momencie zakończenia specyfikacji zamówienia, a przed jego złożeniem.


3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. 

 


IV. Czas realizacji zamówienia i warunki dostawy Towaru lub Produktu


1. Każdy Towar i Produkt (użyty do realizacji indywidualnego zamówienia Klienta w celu uzyskania końcowego Produktu) prezentowany w Serwisie opatrzony jest informacją o tym, czy znajduje się w magazynie Sprzedawcy. Jeżeli Towar lub Produkt znajduje się w magazynie Sprzedawcy, czas realizacji zamówienia, bez uwzględnienia czasu koniecznego do dostarczenia Towarów lub Produktów, wynosi:

a) dla zdjęć – 1 dzień roboczy od momentu zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę,

 

b) dla dużego formatu (powiększenia, zdjęcia na płótnie, fototapety) – do 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia,

 

c) dla fotoupominków (kubków, puzzli, koszulek) – do 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia,

 

d) dla fotoksiążek – do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 

Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

Przez realizację zamówienia rozumie się gotowość Sprzedawcy do wysyłki Towarów i Produktów.

 


2. Dostawa Towarów i Produktów realizowana jest za pośrednictwem InPost Express Sp. z o.o. lub InPost Paczkomaty Sp. z o. o. O przewidywanych kosztach dostawy Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia i przed dokonaniem wyboru między dostawą a odbiorem osobistym. Aktualny cennik i szczegółowe zasady dostaw oraz usług wysyłki zamówień znajdują się w stronie głównej serwisu FOTIS w panelu Informacja punkt Płatność i Przesyłka.


3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem lub Produktem uzależniony jest od ich rodzaju, oraz wybranej opcji dostawy, przy czym, według informacji udostępnianych przez grupę InPost , nie powinien być dłuższy niż 3 dni od dnia przekazania Towarów lub Produktów podmiotowi, który je dostarczy.

 

4. Przy wyborze opcji odbioru w siedzibie Sprzedawcy, Towar lub Produkt można odebrać w salonie FOTIS znajdującym się w Poznaniu (os. Jagiellońskie 121B) po otrzymaniu informacji mailowej lub sms o możliwości odbioru Towaru lub Produktu.


V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w informacjach stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta Klient nie może odstąpić od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest m.in. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

3. Sprzedawca zwraca szczególną uwagę Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego na brak uprawnienia do odstąpienia od umowy w stosunku do Produktów z uwagi na fakt, iż są one wykonywane według specyfikacji dokonanej przez takiego Klienta. W przypadku Produktów oferowanych w Serwisie dotyczy to w szczególności: zdjęć, fototapet, fotoupominków, fotoksiążek, kalendarzy oraz zdjęć w dużym formacie. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do zamówień Towarów będących już w momencie zamawiania w asortymencie Serwisu.

 

4. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o ile takowe Klientowi przysługuje wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

VI. Reklamacje


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary i Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru lub Produktu z umową, polegającej zwłaszcza na:


a) braku właściwości, które Towar lub Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

 

b) Towar lub Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Serwisie,


c) Towar lub Produkt nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru lub Produktu,


d) Towar lub Produkt został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.


2. Jeżeli Towar lub Produkt ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie Regulaminu w pkt. I ust. 4., przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz fakturę VAT lub paragon. Sprzedawca informuje, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.


3. Jeżeli Towar lub Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 

4. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar lub Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru lub Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 

5. Jeżeli Klientem jest konsument, może wybrać między wymianą rzeczy a usunięciem wady. Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy jeśli wada Towaru lub Produktu nie jest istotna. Postanowienia niniejszego ustępu nie znajdują zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 


6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni. 


7. Sprzedawca odpowiada względem Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady.


8. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Klient może według swojego wyboru:


a) zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

b) w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 zł zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,


c) zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.


9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ppkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów. 

 

10. Ust. 2–5 oraz 7-9 nie znajdują zastosowania do Klientów niebędących konsumentami, do których stosuje się wprost przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

VII. Postanowienia dotyczące praw autorskich

 

1. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie Produktów (wykonanych na zamówienie Klienta, zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty autorskie) w celu promocji swoich usług i asortymentu.

 

2. Złożone przez Klienta zamówienie stanowi jednocześnie oświadczenie Klienta, że jest uprawniony do korzystania z materiałów, logotypów, projektów, zdjęć i wszelkich innych materiałów przekazanych Sprzedawcy w ramach zamówienia potrzebnych do jego zrealizowania jako przedmiotów praw własności intelektualnej, w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw autorskich na polach eksploatacji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

3. Z momentem złożenia zamówienia Klient upoważnia Sprzedawcę do korzystania z tych materiałów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy, w tym do  wprowadzenia do pamięci komputera, zwielokrotnienia, umieszczenia na przedmiocie umowy, a także wprowadzenia Produktów do obrotu. Klient z momentem złożenia zamówienia zwalnia Sprzedawcę z wszelkich roszczeń, naprawi każdą szkodę, jaką Sprzedawca poniesie w przypadku, gdy Klient nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich we wskazanym wyżej zakresie.

 


VIII. Postanowienia końcowe


1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.


2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.


3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w Serwisie jakichkolwiek materiałów, Klient oświadcza, iż ich treść będzie zgodna z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować oraz rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności będzie uprawniony do ich publikacji i wyraża na nią zgodę w Serwisie. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści (danych) o charakterze bezprawnym. 


4. Sprzedawca może przeprowadzać, zmieniać i odwoływać akcje promocyjne, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.


5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.fotis.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony oraz znajduje zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku. 


6. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawcy na adres: poczta@fotis.pl oraz pod numerami telefonów 61 877-19-21, 607-225-602.


7. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy stronami na podstawie Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory pomiędzy stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego).


8. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej www.fotis.pl i zapisać go na własnym nośniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(miejscowość) ............................. (data) .........................
Adresat: 
Serwis sprzedażowy FOTIS (firma: STANIEWSKI ANDRZEJ FOTIS),

Poznań, os. Jagiellońskie 121B, 61-222 Poznań,

adres email: reklamacja@fotis.pl, nr telefonu 61 877-19-21, 607 225 602
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
a.1) .......................................................,
a.2) .......................................................,
a.3) .......................................................,
Data odbioru rzeczy: ................................................

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów: ............................................................................... ......................................................................................................................................................
Adres konsumenta/konsumentów: ............................................................................................... ......................................................................................................................................................
Sposób zwrotu kwoty pieniężnej otrzymanej przez sprzedawcę:
1) Taki sam jak przy pierwotnej transakcji*
2) Inny: (proszę wskazać – w szczególności nr rachunku bankowego)* ............................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Podpis konsumenta/konsumentów: ..............................................................................................
.......................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


I. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 


3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego na adres: os. Jagiellońskie 121B, 61-222 Poznań. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie w formie wiadomości email. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.


4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


5. Numery infolinii, pod którymi można uzyskać niezbędne informacje to: 61 877-19-21 lub tel. kom. 607-225-601.

 

II. Skutki odstąpienia od umowy

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie (w odpowiednim piśmie lub na formularzu prosimy wyraźnie zaznaczyć, czy wyrażają Państwo zgodę na inny sposób płatności niż użyty przy pierwotnej transakcji, a jeżeli tak, proszę go wyraźnie wskazać). W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem przesyłki zwracanej rzeczy do nas.


2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 


3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: os. Jagiellońskie 121, 61-222 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 


4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 


5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

III. Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy.

 

Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w przypadku Produktów dostępnych w Serwisie dotyczy to w szczególności: zdjęć, fototapet, fotoupominków, fotoksiążek, kalendarzy oraz zdjęć w dużym formacie;


4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


11) zawartej w drodze aukcji publicznej;


12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.